Polityka Prywatności

Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe.

 

CHIP KOMPUTERY Ewa i Mariusz Szlachetka Sp. J. dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako "RODO"). W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa.

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest CHIP KOMPUTERY Ewa i Mariusz Szlachetka Sp. J. z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. Żeromskiego 72, NIP: 948-21-02-518, REGON: 671949670, e-mail: info@chipkomputery.pl, tel.: 48 36 99 100.

  

Cele i podstawy przetwarzania

          Dane przetwarzane są w następujących celach:

 •  wymiana korespondencji e-mail w wyniku kontaktu - zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu  -  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w ramach realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); archiwizacja korespondencji w ramach usprawiedliwionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • kontakt telefoniczny. W przypadku kontaktu drogą telefoniczną, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością,

 • wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w CHIP KOMPUTERY Ewa i Mariusz Szlachetka Sp. J., w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia jest  usprawiedliwionym celem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • w przypadku, gdy klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, CHIP KOMPUTERY Ewa i Mariusz Szlachetka Sp. J przetwarza dane osobowe w celu kierowania informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  

Odbiorcy danych

Pani / Pana dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • firmie w celu przechowywania danych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,

 • firmie Google, w celu korzystania z usług Google,

 • firmie w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy firma ma dostęp do przekazanych przez nas faktur,

 • firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych),

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

     Pana / Pani dane będą przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług Google. Odpowiednie zabezpieczenia Pana / Pani danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).

 

Okres przechowywania danych

 • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji,

 • dotyczące realizacji umowy lub niezbędne do wystawienia faktury - przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym  miało miejsce wystawienie dowodu sprzedaży w postaci faktury,

 • przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej,

 • w systemach monitoringu wizyjnego - przez 30 dni,

 • dotyczące osób towarzyszących, numerów telefonów, numerów rejestracyjnych – przez okres do 30 dni.

     Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

          W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (podstawa prawna: art. 15 RODO),

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa prawna: art. 16 RODO),

 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli) (podstawa prawna: art. 17 RODO),

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie) (podstawa prawna: art. 18 RODO),

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) (podstawa prawna: art. 21 RODO),

 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (podstawa prawna: art. 20 RODO),

 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

 

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail: info@chipkomputery.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

 

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

    Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest to wymóg  umowny, jak i ustawowy (przy dokumentowaniu sprzedaży wystawieniem faktury VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z CHIP KOMPUTERY Ewa i Mariusz Szlachetka Sp. J., jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.